Image

Thursday, 14 March 2019 19:15

Ορατός ο κίνδυνος υποβιβασμού για τον Αήττητο Σπάτων!

Newsroom

Το ενδεχόμενο να αποβληθεί από το πρωτάθλημα αντιμετωπίζει η ομάδα του Αήττητου Σπάτων.

Υπό διάσκεψη και στη σύνταξη έκθεσης για παράβαση βρίσκεται η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον Αήττητο και την εγγυητική του.


Όπως αναφέρεται στο άρθρο 68, παράγραφος 9, το οποίο και η ΕΕΑ εξετάζει, αν αποφασιστεί πως η ομάδα των Σπάτων δεν πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Football League, τότε ενδέχεται να υποβιβαστεί άμεσα.


Αναλυτικά:

«ΠΑΕ Α.Π.Ο. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.1 έως και 9, 69, 69Α και 77Α παρ.1 περ. α, β και ε ν.2725/1999. (Υπό διάσκεψη)

Σύνταξη έκθεσης για παράβαση του άρθρου 68 του ν.2725/1999 και διαβίβασή της στη Football League».


Το άρθρο 68.1 ως 68.9:

«1. Το ύψος του κεφαλαίου των αθλητικών ανωνύμων ανωνύμων ορίζεται από τη γενική συνέλευση των μελών του αθλητικού σωματείου, συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 64 του παρόντος νομού και δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο του ελάχιστου ορίου, το οποίο ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις του παρόντος νομού και από το προεδρικό διάταγμα του όρθρου 63 του παρόντος νόμου. Οι μετοχές στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο των Α.Α.Ε. είναι ονομαστικές και έχουν ίση αξία, η οποία ορίζεται στο καταστατικό της κάθε εταιρείας και η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του ποσού των δέκα χιλιάδων (10 000) δραχμών κατά μετοχή.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύσταση της, με μόνη εξαίρεση το προβλεπόμενο στο άρθρο 71 παρ.1 του παρόντος νομού ποσοστό, καταβάλλεται σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στις παραγράφους 3 έως και 7 του παρόντος άρθρου. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάληψη ποσού μέχρι την καταβολή του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου Σε περίπτωση μη κάλυψης και μετά από δημοσία έγγραφη του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας που έχει ορισθεί, τα ποσά επιστρέφονται στους καταθέτες με μέριμνα της προσωρινής επιτροπής.

3. Για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου κατά ιη σύσταση της εταιρείας, με την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθενται στο επόμενο άρθρο, για την απόκτηση μετοχών, σειρά προτεραιότητας έχουν τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα ή ομάδα αυτών που αναφέρονται στο άρθρα 61 παρ. 1 του παρόντος νομού, σι συμβάσεις των οποίων είναι σε ισχύ κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου για τη μετατροπή του Τ.Α.Α. σε Α.Α.Ε.. Εφόσον αυτά δεν υπάρχουν η δεν το ασκήσουν ή εφόσον δεν υπάρχει Τ.Α.Α., σειρά προτεραιότητας έχουν τα μέλη του ιδρυτικού της εταιρείας σωματείου.

4. Η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. η οποία ορίζεται συμφωνά με το άρθρο 64 του παρόντος νόμου, υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την απόφαση της Γ.Σ. να καλέσει με έγγραφη πρόσκληση το παραπάνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο η την ομάδα αυτών, με το οποίο το ιδρυτικό σωματείο έχει καταρτίσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 61 του παρόντος νομού σύμβαση, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα, που του παρέχεται κατά τα ανωτέρω και που δικαιούται να το ασκήσει μέσα υε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτό της έγγραφης πρόσκλησης, καταβάλλοντος ταυτόχρονα ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μέτοχων τις οποίες επιθυμεί να αναλάβει καθένα από αυτά.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω πρόσωπο δεν ασκήσει εν όλω η εν μέρει το παραπάνω δικαίωμα, η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών. που αρχίζει από τη λήξη της προηγουμένης προθεσμίας, να καλέσει με πρόσκληση τα μέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα τους για το σύνολο ή το εναπομείναν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου σε δεκαπέντε (15) ήμερες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, δηλώνοντας τον αριθμό των μετοχών, καταβάλλοντος ταυτόχρονα ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μέτοχων τις οποίες επιθυμεί να αναλάβει καθένα από αυτά Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δυο ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και, κατά την κρίση της προσωρινής επιτροπής, έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα οι οποίες επιλέγονται από τις εφημερίδες ταυ άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 (ΦΕΚ 184 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, και σε μία τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας του ιδρυτικού αθλητικού Σωματείου, εφόσον η έδρα του είναι έκτος του Νομού Αττικής. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου από τα μέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, οι μετοχές διανέμονται στα μέλη που εγγράφησαν ανάλογα με το ποσό που κατέβαλε καθένα από αυτά το δε πλεονάζον κεφάλαιο επιστρέφεται στα μέλη που το κατέβαλαν.

6. Εάν και τα μέλη του ιδρυτικού Αθλητικού σωματείου δεν ασκήσουν εν όλω η εν μέρη το παραπάνω δικαίωμα, η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ήμερων, που αρχίζει από τη λήξη της προηγουμένης προθεσμίας, να απευθυνθεί προς το κοινό για την κάλυψη με δημόσια έγγραφη του υπολειπόμενου μέρους του μετοχικού κεφαλαίου, με Ταυτόχρονη καταβολή ολοσχερώς. σε μετρητά της αξίας των μέτοχων Η προθεσμία για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου στην περίπτωση οι αυτήν είναι δεκαπέντε (15) ήμερες από τη. δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, συμφωνά με τη διαδικασία της· παρ. 5 εδάφιο β΄ του παρόντος .Για τη δημόσια εγγραφή κάλυψη κατά τα ανωτέρω του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δεν υπάρχει υποχρέωση εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

7. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, παραμείνει ακάλυπτο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο υποχρεούται να το αναλάβει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μέτοχων ολοσχερώς σε μετρητά. Η υποχρέωση ανάληψης από το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο του ακάλυπτου μέρους του μετοχικού κεφαλαίου τέλει υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά η σύσταση της Α.Α.Ε και άλλα αθλητικά τμήματα και ισχύει μόνο στην περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί το ελάχιστο κεφάλαιο το οποίο προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος, διαφορετικά ακολουθεί, μέσα σε δεκαπέντε (15) ήμερες, από τη λήξη της αναφερόμενης στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 δεκαπενθήμερης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, η σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μέτοχων της Α.Α.Ε. για την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας και την προσαρμογή του στο ύψος του ποσού που πραγματικά καταβλήθηκαν.


8. Εάν το σωματείο δεν έχει συμβληθεί με φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών κατά ιη διαδικασία του άρθρου 61 του παρόντος νόμου ή δεν υφίσταται Τ.Α.Α., το πρώτο στάδιο της παραπάνω διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 4 του παρόντος παραλείπεται.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. δεν τηρήσει την πιο πάνω διαδικασία και τις προβλεπόμενες προθεσμίες, η ομάδα της εταιρείας αποβάλλεται από το πρωτάθλημα και υποβιβάζεται στην τελευταία θέση της αμέσως κατώτερης κατηγορίας, καθ΄ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη του πρωταθλήματος αριθμού αγωνιζομένων ομάδων. Τη διαπιστωτική πράξη εκδίδει το Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συμβουλίου»

by liganews